Home   Plan i program

Plan i program

Ciljevi i zadaci ustanove

Osnovni cilj predškolskih ustanova je društvena pomoć u zbrinjavanju dece za vreme radnog angažovanja njihovih roditelja, a zadovoljavanje te potrebe čini socijalnu funkciju ustanove. S druge strane, zadovoljavanje razvojnih potreba dece, u koje spadaju potrebe za socijalizacijom, vaspitanjem i obrazovanjem, koje se ostvaruju programiranim sadržajima vaspitno-obrazovnog karaktera, jesu vaspitno-obrazovna funkcija predškolskih ustanova.
Pored ove dve funkcije, predškolske ustanove ostvaruju i preventivnu zdravstvenu funkciju jer boravak male dece u predškolskoj ustanovi nosi i neke faktore rizika koji mogu štetno delovati na njihov psihofizički i socijalni razvoj. Sve tri navedene funkcije predškolskih ustanova čine suštinu njihove delatnosti, ostvaruju se istovremeno i treba ih posmatrati u jedinstvu, međusobnoj povezanosti i uslovljenosti.

Oblici rada sa decom

U toku godine, u našoj ustanovi se realizuje:
• Celodnevni boravak dece
- Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine
- Program vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina
• Poludnevni boravak dece
- Pripremni predškolski program za decu uzrasta od 5,5 do 6,5 godina


Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

Nega i vaspitni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa, Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta do tri godine i Predškolskom programu Ustanove.
Vaspitni rad i nega dece uzrasta do 3 godine ostvaruje se u okviru programiranih aktivnosti (motornih, senzorno-perceptivnih, ritmičko-muzičkih, intelektualnih i jezičkih), socijalno emocionalnih odnosa i nege dece.
Nega dece jaslenog uzrasta neodvojiva je od procesa vaspitanja, a podrazumeva održavanje higijene, zadovoljavanje potreba za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu…
Osnovni cilj vaspitnog rada sa decom ovog uzrasta je stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po svom sopstvenom programu. Organizovanim sistemom sadržaja i metoda dete će iskustva prevoditi u saznanja, otkrivanjem sebe i svoje okoline koju će menjati u skladu sa svojim mogućnostima.
Osnovni zadatak vaspitnog rada je da čuva, podstiče i oplemenjuje spontane izraze ponašanja deteta u odnosu na okolinu. U radu se mora poštovati individualnost deteta u otkrivanju sebe i sveta koji ga okružuje.

Rad sa decom odvija se putem aktivnosti i igara za rani razvoj, sa sadržajima koji podstiču negu, razvoj čulne aktivnosti i opažanja, socijalno-emocionalne odnose, igru, motoričke aktivnosti, likovne aktivnosti i igre dramatizacije. Sestre-vaspitači u planiranju svog rada u grupi imaju u vidu karakteristike razvoja dece uzrasta do 18 meseci, od 18 do 24 meseca i od 24 do 36 meseci. Grupe se formiraju u skladu sa zakonskom regulativom, potrebama roditelja i dece, kao i prostornim kapacitetima ustanove.

Program vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 godine do polaska u pripremni predškolski program

Vaspitanje i obrazovanje dece uzrasta od 3 godine do polaska u PPP, temelji se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Predškolskom programu Ustanove. Ono je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju i kao takvo je otvoreno za roditelje, njihove uticaje, ideje, potrebe i neposredno učešće.
U našoj ustanovi, rad sa decom ovog uzrasta odvija se prema Modelu A.
U Modelu A vaspitač je okosnica vaspitnog programa, kao kreator i istraživač sopstvene prakse. Zadatak vaspitača je da na osnovu interesovanja dece dnevno planira veći broj sadržaja i aktivnosti i pruži deci mogućnost izbora. Rad sa decom organizuje se prema dečijim potrebama i interesovanjima. Mogući centri interesovanja su: centar uloga, centar jezičke kulture, građevinski centar, muzički centar, manipulativni centar, konstruktorski centar, centar umetnosti i centar igraonica – fizičko vaspitanje. Centri interesovanja se opremaju u zavisnosti od izbora teme.

Pripremni predškolski program za decu uzrasta od 5,5 do 6,5 godina

Vaspitno-obrazovni rad u godini pred polazak u školu je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja. Pripremni predškolski program zasniva se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa. Pripremni predškolski program predstavlja sponu predškolskog i školskog obrazovanja i vaspitanja.
Pripremni predškolski program pored navedene ima i sledeće funkcije:
• obezbeđivanje kvalitetne vaspitno-obrazovne sredine, koja uvažava prava deteta, poštuje njegove osobenosti i potrebe i podstiče njegov ukupan psihofizički razvoj
• obezbeđivanje uslova za proširivanje i sređivanje socijalnog i saznajnog iskustva čime se ublažavaju socijalno-kulturne razlike i osigurava donekle podjednak start za polazak u školu
• unapređivanje vaspitne funkcije porodice (dopuna je porodičnom vaspitanju)

Pripremni predškolski program u PU “Poletarac” ostvaruje se u periodu od septembra do juna, u skladu sa kalendarom rada osnovnih škola za tekuću godinu, kroz celodnevni boravak dece i četvoročasovni program rada sa decom koji se ostvaruje pri osnovnim školama.
Program pripreme dece za školu, kao sistem aktivnosti i sadržaja, posebnih metodičkih postupaka kojima se postiže intelektualna, socijalna, emocionalna i motivaciona gotovost za ono što ih očekuje u školi, uz podsticanje radoznalosti i interesovanja za školski način učenja, ostvaruje se kroz Model A pripremnog predškolskog programa razvijenim u Predškolskom programu Ustanove.