Home   Javne nabavke   Dobra, namirnice i prehrambeni proizvodi za potrebe PU ''POLETARAC'' Stara Pazova   Одговор на постављено питање за јавну набавку хране

Одговор на постављено питање за јавну набавку хране

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 01/2016 – д.

Дел.бр.332.

Датум: 25.03.2016.

 

 

ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку

предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за 2016. годину

 број ЈН- 01/2016-д

 

 

П Р Е Д М Е Т:  ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

 

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) а у вези са постављеним питањем понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

 

На питање да ли је могуће доставити само изјаву са тачним сајтовима и подацима о финансијском капацитету а који су јавно доступни на сајтовима нпр. www.apr.gov.rs  и www.nbs.rs (образац БОН-ЈН и потврда о броју дана неликвидности) одговор је „ДА“ .

 

Образложење: На страни 9.конкурсне документације пише да понуђач није дужан да у понуди доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

 

 

 

 

За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА

ДИРЕКТОР

Милица Блешић

 

 

 

 

 

Comments are closed.